Ouderraad

Wat is een ouderraad (OR)?

Veel scholen in het basisonderwijs en - in mindere mate - in het voortgezet onderwijs hebben een ouderraad. Hierin zitten ouders, die zich betrokken voelen met de school. De OR had in het verleden een wettelijke status, maar deze is louter uit deregulerings-oogpunt verdwenen. In de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) is derhalve niets geregeld over de OR. Een OR functioneert naast de medezeggenschapsraad (MR), het bestuur, het team (basisonderwijs), de vaksecties (voortgezet onderwijs) en de directie.

Wie mogen er lid worden van de OR?

Omdat de OR geen wettelijke status heeft, is hierover niets geregeld. Scholen kunnen een eigen reglement opstellen, waarin is omschreven wie lid mogen worden. Het is gebruikelijk dat het lidmaatschap open staat voor alle ouders en verzorgers van leerlingen die op school zijn toegelaten. De OR kan afspreken dat er uit ieder gezin maar één ouder lid is van de OR. Als een ouder geen kinderen meer heeft op school, dan kan die ouder officieel geen lid meer zijn van de OR. Toch kan er in de praktijk reden zijn om hiervan af te wijken. Ouders kunnen de verkiezing van de leden van de OR naar eigen voorkeur regelen.

Wat doet een OR?

OR-en functioneren heel verschillend. Voorbeelden van taken zijn:

  1. Gevraagd of ongevraagd adviseren aan de MR als geheel of aan de oudergeleding in de MR over - met name - die aangelegenheden die de ouders aangaan;
  2. Medewerking verlenen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten in overleg met en onder verantwoordelijkheid van de schoolleiding;
  3. Het beleggen van bijeenkomsten met ouders - in overleg met het bevoegd gezag.

Wie doet wat in de OR?

Een veelvoorkomend model (in primair onderwijs) is dat van de vertegenwoordiging: vanuit diverse commissies neemt één iemand plaats in de OR (denk aan: overblijfcommissie, feestcommissie, kerstcommissie, sportcommissie etcetera). Onderling verdeelt men de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester.

Wat zijn de bevoegdheden van de OR?

Ook hierover is wettelijk niets vastgelegd. Een OR moet anderen natuurlijk niet voor de voeten lopen. De OR moet zijn werkzaamheden in overeenstemming met de grondslag van de vereniging verrichten en de taken en bevoegdheden van bestuur, MR, directie en team respecteren. De OR zal de eigen verantwoordelijkheid van bestuur, directie en MR moeten erkennen en aanvaarden binnen de grenzen van de bevoegdheden die deze bezitten. De OR zal bij de vervulling van zijn taak de grenzen in acht moeten nemen die de wet stelt ten aanzien van het onderwijs omtrent de inrichting en het bestuur van en het toezicht op deze scholen

 

Waarom in de OR?

Als OR-lid kunt u een positieve bijdrage leveren aan de gang van zaken op de school van uw kind. U bent nauw betrokken bij de school, u kunt meedoen en meepraten over het beleid, krijgt meer contact met andere ouders, het team en het bestuur en u doet een schat aan ervaring op.

Hoe zit het bij ons op school?

Op DKC de Tweemaster hebben we een OR die momenteel uit de volgende personen bestaat:

 

Ouders

  • Mevr. M. Harms (Voorzitter)
  • Mevr. N. Beumee (secr.)
  • Mevr. A. Zwart (Penningmeester)
  • Mevr. M. Bolt
  • Mevr. B. de Groot
  • Mevr. N. Sportel
  • Mevr. A. Jurrius

Personeelsleden

Een wisselend teamlid die in een commissie zit, n.a.v. de punten die besproken worden (bijv. Kerst, Sint etc.)

Zij ondersteunen de school met de organisatie van allerlei activiteiten, zoals: Kerst, Sint, Kinderboekenweek, Musical etc. Verder organiseren zij ook het ouderfonds. Dit is een bijdrage die aan ouders wordt gevraagd om al deze festiviteiten te kunnen bekostigen. Het is vrijwillig maar houdt u er wel rekening mee, dan ook uw kind bijvoorbeeld iets lekkers krijgt tijdens bijvoorbeeld de Kinderboekenweek of een lekker ontbijtje krijgt tijdens het voorleesontbijt! Hoe lang we al deze leuke festiviteiten kunnen volhouden en uit kunnen blijven voeren, hangt af van de ouders die bereid zijn om het bedrag te betalen.

Echter staat dit bedrag los van het spaargeld bedrag, waar jaarlijks de schoolreisjes & excursies van worden bekostigd.

 
What do you want to do ?
New mail

Wat gaat er allemaal gebeuren ?

Er zijn op dit moment nog geen agendaitems toegevoegd.

DKC de Tweemaster


Directeur : Mevr. W. Beerekamp - de Boer

Piet Heinlaan 19/19A
9675 AZ Winschoten
0597 - 414277
obsdetweemaster@sooog.nl