Medezeggenschapsraad

MR

Ook wij hebben op DKC de Tweemaster een MR, maar wat is een MR nu precies? Medezeggenschap van ouders en personeel helpt de school beter besturen. Het medezeggenschapsrecht is geregeld in de Wet medezeggenschap op scholen (hierna: Wms). De verantwoordelijkheid voor het beleid van de school is in handen van het schoolbestuur. Dit beleid is meestal van invloed op de leerlingen, het personeel en de ouders. Deze personen kunnen ook invloed uitoefenen door middel van de medezeggenschapsraad (MR), die elke school verplicht moet hebben (art. 3 lid 1 Wms).

De leden

Een MR binnen het basisonderwijs bestaat uit ouders en personeelsleden. Binnen het voortgezet onderwijs bestaat de MR uit ouders, personeelsleden en leerlingen. De verhouding is 50% personeel en 50% ouders/leerlingen (art. 3 lid 3 sub b en lid 4 Wms). Verkiezingen bepalen wie er mag meepraten en meebeslissen in de medezeggenschapsraad (art. 3 lid 9 en lid 10 Wms). Als u in de MR van de school van uw kind wilt, dan moet u zich verkiesbaar stellen. In het medezeggenschapsreglement van de school hoort te staan hoe u zich verkiesbaar kan stellen. U kunt dit reglement opvragen bij de voorzitter van de MR.

Informatierecht

Informatie is noodzakelijk voor openheid binnen de school. De MR moet over informatie beschikken om te kunnen praten over het beleid en de kwaliteit op school. Het informatierecht is dan ook een belangrijk recht van de medezeggenschapsraad. Het is de taak van het schoolbestuur om de MR tijdig te informeren, zodat de MR goed kan functioneren (art. 8 Wms). Meer achtergrond over het informatierecht is te vinden in het artikel ‘Informatierecht van de medezeggenschapsraad‘. 

Reglement en statuut

Het schoolbestuur moet een medezeggenschapsreglement (art. 23 Wms) en medezeggenschapsstatuut (art. 21 Wms) hebben. Hierin staan allerlei zaken die belangrijk zijn voor het goed functioneren van de MR (art. 24 Wms). Elk belangrijk besluit, bijvoorbeeld de hoogte van de ouderbijdrage, moet het bestuur eerst voorleggen aan de MR want zonder haar instemming of advies mag er geen beslissing worden genomen. Dit wordt het advies- en instemmingsrecht van de MR genoemd (art. 10 en 11 Wms). Voor ouders en leerlingen geldt volgens de wet ook nog een bijzondere instemmingsbevoegdheid.

Adviesrecht

In de wet staat een lijst met zaken waarvoor het schoolbestuur in ieder geval het advies van de MR moet vragen (art. 11 Wms). U kunt dan denken aan een wijziging in het lesrooster, vakantieregeling of het ontslag van de schoolleiding. Het schoolbestuur moet zorgvuldig omgaan met het advies van de MR, maar is niet verplicht dit advies over te nemen.

Initiatiefrecht

De MR is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden die de school betreffen. De MR is bevoegd om over alle aangelegenheden voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken aan het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag stelt de MR altijd in de gelegenheid om het voorstel of standpunt te bespreken. Het bevoegd gezag is verplicht om binnen 3 maanden een schriftelijke met redenen omklede reactie te geven op het voorstel van de MR.

Het instemmingsrecht

De MR heeft op een aantal onderwerpen ook een instemmingsrecht (art. 10 Wms). Voorbeelden van zaken waarbij de MR dit recht heeft zijn wijziging van het schoolreglement, de klachtenregeling of de hoogte van de ouderlijke bijdrage. Het schoolbestuur kan dus dit soort plannen niet uitvoeren zonder de instemming van de MR.

Speciaal instemmingsrecht ouders en leerlingen

De wet regelt dat ouders en leerlingen naast het normale instemmingsrecht, los van de andere leden een speciaal instemmingsrecht hebben over de schoolgids, onderwijstijd en buitenschoolse activiteiten (art. 14 lid 1 Wms). Dit is zo geregeld omdat deze zaken van groot belang zijn voor ouders en leerlingen in het bijzonder. Ouders hebben los van de andere leden ook nog een apart instemmingsrecht over zaken die betrekking hebben op ouders, zoals de vrijwillige ouderbijdrage en indien de school dit heeft, een ouderstatuut (art. 14 lid 2 Wms).

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Een schoolbestuur houdt meestal meerdere scholen in stand. Dit heeft gevolgen voor de medezeggenschap. Op grond van de Wms is het verplicht een GMR in te stellen. In de GMR is elke MR van de betrokken scholen vertegenwoordigd. De GMR heeft een duidelijk omschreven takenpakket. De GMR heeft dezelfde bevoegdheden als de MR. Daarbij moet het wel gaan om zaken die van gemeenschappelijk belang zijn voor tenminste de meerderheid van de aangesloten scholen van het bevoegd gezag (art. 16 lid 1 Wms). De GMR heeft daarnaast een aantal aanvullende bevoegdheden (art. 16 lid 2 Wms):

 • Adviesbevoegdheid bij vaststelling of wijziging van de hoofdlijnen van financieel beleid voor alle scholen;
 • Adviesbevoegdheid bij vaststelling van de criteria van de verdeling van de middelen voor de bovenschoolse voorzieningen en afzonderlijke scholen;
 • Adviesbevoegdheid bij aanstelling of ontslag van het personeel belast met managementtaken voor meer dan één school

Meer informatie over specifieke raden voor medezeggenschap is te lezen in het artikel ‘Wat zijn de taken van de deelraad en themaraad‘.

Geschillen medezeggenschap

Het kan gebeuren dat de MR het niet eens is met het bevoegd gezag van de school als het gaat om het nemen van een beslissing. De school is voor dat soort gevallen aangesloten bij een Landelijke Commissie voor Geschillen Wms. Tegen deze uitspraak staat beroep open bij de Ondernemingskamer van het Hof in Amsterdam, mits de geschillencommissie de wet niet goed heeft toegepast bij diens uitspraak. Meer achtergrond over medezeggenschapsgeschillen is te lezen in het artikel ‘Geschillen medezeggenschap‘. Meer informatie over de Landelijke Commissie voor Geschillen Wms is hier te vinden: www.onderwijsgeschillen.nl/medezeggenschap/lcgwms.

Meer informatie

Meer informatie over medezeggenschap op school leest u op deze website: www.infowms.nl.

Onze MR vergadert zo’n 7 keer per jaar. Alle vergaderingen zijn openbaar en mogen dus bezocht worden door ouders/leerkrachten die niet in de MR zitten. In de jaarkalender vindt u onze vergaderdata en tijden.

In onze MR zitten momenteel de volgende ouders:

 • Mevr. M. Fokker
 • Mevr. L. Bos
 • Mevr. G. Begeman 
 • Mevr. N. Sportel (afvaardiging van de OR)

In onze MR zitten momenteel de volgende personeelsleden:

 • Mevr. A. Doddema(Voorzitter)
 • Mevr. L. Grozema
 • Mevr. W. Dijkstra
 • Mevr. W. de Boer (adviserend lid)

Mailadres: tweemastermr@gmail.com

Wat gaat er allemaal gebeuren ?

Er zijn op dit moment nog geen agendaitems toegevoegd.

DKC de Tweemaster


Directeur : Mevr. W. Beerekamp - de Boer

Piet Heinlaan 19/19A
9675 AZ Winschoten
0597 - 414277
obsdetweemaster@sooog.nl